Algemene Verkoopsvoorwaarden

Gebruik van de website

  1. Deze website, www.yawi.be, (hierna de “website”) is eigendom van en wordt u aangeboden door Airforus. (verder te noemen “Yawi”) te Harelbeke, Gentsestraat, nr 46. Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0766615843. Yawi is een gedeponeerd merk, gevestigd in België.
  2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst die via de website tussen u en Yawi tot stand komt, tenzij er door beide partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken van deze algemene voorwaarden.
  3. Op aankopen die worden verricht via de website zijn ook de Yawi “verkoopvoorwaarden website” van toepassing. Deze kunt u raadplegen onder “verkoopvoorwaarden website”.
  4. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met uw accountgegevens. Daarnaast heeft u een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw accountgegevens en wachtwoorden voor het gebruik van de Yawi website. Indien u vermoedt dat uw accountgegevens of wachtwoorden voor de website in het bezit van derden zijn gekomen, bent u verplicht dit onmiddellijk aan Yawi door te geven. U dient ervoor te zorgen dat uw accountgegevens volledig en accuraat zijn.
  5. Yawi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de gegevens in artikel 1.4.
  6. Yawi zal er zorg voor dragen om de website-informatie zo accuraat en correct mogelijk weer te geven, maar kan niet garanderen dat alle informatie te allen tijde accuraat en up-to-date is. Indien u constateert dat er onjuiste informatie gedeeld wordt kunt u Yawi daarvan op de hoogte stellen.
  7. U bent zelf verantwoordelijk voor adequate virusbeveiligingssoftware op uw computer, of de computer waar u gebruik van maakt. Yawi staat niet garant voor een website die vrij is van virussen.
  8. Yawi garandeert niet dat de website te allen tijde volledig beschikbaar is. Yawi kan de toegang tot de website zonder enige kennisgeving opschorten of beëindigen.
  9. Yawi kan de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen

Verkoopsvoorwaarden website

Op deze pagina, en de documenten en pagina’s waarnaar expliciet wordt verwezen vanaf deze pagina, wordt u geïnformeerd over Yawi en de juridische voorwaarden (hierna “de voorwaarden”) waaronder de producten van Yawi (hierna “de producten”) op de website worden aangeboden en verkocht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en Yawi met betrekking tot de verkoop van producten aan u. U wordt verzocht om deze voorwaarden nauwkeurig door te nemen en u ervan te verzekeren dat u deze begrijpt, voordat u producten bestelt via de website. Yawi wijst u er op dat, met het bestellen van een of meerdere producten via de website, u er mee instemt dat u gebonden bent door deze voorwaarden en de bijbehorende documenten en pagina’s waar expliciet naar is verwezen.

Yawi raadt u aan om een kopie van deze Voorwaarden te printen of op te slaan op uw computer.

Yawi past deze voorwaarden van tijd tot tijd aan. Daarom wordt u verzocht om iedere keer dat u voornemens bent om producten te bestellen via de website, deze voorwaarden te bestuderen om op de hoogte te zijn van de actuele voorwaarden op dat moment.

Deze voorwaarden en iedere overeenkomst tussen u en Yawi zijn opgesteld in de Nederlandse taal, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Informatie over Yawi
1.1. Airforus is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0766615843 gevestigd aan de Gentsestraat 46, 8530 Harelbeke (Yawi), en is rechthebbende op de website en het handelen via de website van Yawi.

1.2. Voor contactgegevens verwijzen wij u naar de contactpagina op de website: Neem contact met ons op.

De Producten
2.1. De afbeeldingen van de producten op de website zijn voor illustratieve doeleinden opgenomen. Hoewel Yawi zich uitermate inspant om accurate informatie te verstrekken aangaande grootte, gewicht, capaciteit, afmetingen en kleuren van de producten, kunnen er geringe afwijkingen voorkomen. Yawi kan niet garanderen dat de weergave van de producten op uw scherm een volledig accurate weergave is van de producten.

2.2. De verpakking van de producten kan afwijken van de afbeeldingen op de website.

2.3. Alle Producten op de website worden aangeboden onder het voorbehoud van beschikbaarheid. U zult zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, indien na het plaatsen van de bestelling geconstateerd wordt dat het product niet meer voorradig is. In dit geval zal de bestelling niet verwerkt worden.

Gebruik van de website
3.1. Het gebruik van de Website is, naast deze Voorwaarden, onderhevig aan de Algemene Websitevoorwaarden. Wij verzoeken u om ook deze voorwaarden grondig te bestuderen, aangezien dit belangrijke voorwaarden zijn, die op u van toepassing zijn.

Hoe gaat Yawi om met uw persoonsgegevens
4.1. Yawi verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Yawi Privacybeleid.

Voor consumenten
Dit artikel 5 is alleen van toepassing indien u een consument bent.
5.1. Indien u een consument bent, kunt u enkel producten via de website bestellen als u ten minste 18 jaar oud bent, of uitdrukkelijke toestemming voor de bestelling heeft gekregen van de persoon die belast is met het gezag.

5.2. Als consument heeft u recht op de conformiteit van de producten, in overeenstemming met wet en regelgeving. Voor meer informatie over uw rechten als consument verwijzen wij u naar de website.

Voor zakelijke klanten
Dit artikel 6 is alleen van toepassing indien u een zakelijke klant bent
6.1. Indien u geen consument bent, bevestigt u bij het accepteren van deze voorwaarden dat u bevoegd bent om een overeenkomst te sluiten voor degene voor wie u producten bestelt via de website.

6.2. Deze voorwaarden en de documenten waarnaar expliciet verwezen wordt, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Yawi. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, beloften, afspraken, garanties, stellingen en overeenstemming tussen u en Yawi met betrekking tot de producten. Aan alle mogelijk eerder genoemde afspraken kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Hoe komt de overeenkomst tussen u en Yawi tot stand
7.1. Het bestelproces maakt het mogelijk om bestellingen te controleren en aan te passen alvorens het versturen van de bestelling. Om deze reden wordt u verzocht om de tijd te nemen gedurende het bestelproces om iedere pagina te lezen en bij iedere stap uw bestelling te controleren.

7.2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail van Yawi, met daarin de bevestiging dat uw bestelling is ontvangen (de ontvangstbevestiging). Deze e-mail betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd en dient slechts ter kennisgeving. De acceptatie van uw bestelling vindt plaats op de in artikel 7.3 te beschrijven wijze.

7.3. Yawi bevestigt de acceptatie van uw bestelling door een e-mail naar u te sturen waarin wordt bevestigd dat de producten zijn verzonden (de verzendbevestiging). De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Yawi u de verzendbevestiging stuurt.

7.4. Indien Yawi een product niet kan leveren, bijvoorbeeld omdat het product niet meer op voorraad of niet meer beschikbaar is, of indien er sprake is van een foute prijsstelling zoals beschreven in artikel 11.5, zult u hierover geïnformeerd worden via e-mail. In dit geval zal de bestelling niet verwerkt worden door Yawi. Indien u al betaald heeft voor de producten, zal Yawi u zo snel mogelijk het volledige bedrag restitueren.

Uw consumentenrechten
Dit artikel 8 is alleen van toepassing op consumenten.
Uw consumentenrechten inzake terugsturen en restitutie (het herroepingsrecht)
8.1. Het herroepingsrecht houdt in dat u als consument het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

8.2. Als consument mag u het product uitpakken en uitproberen, maar niet meer dan noodzakelijk is om het product te kunnen beoordelen. In het geval van een luchtzuiveraar mag u testen of de zuigkracht naar wens is door hem aan te zetten en op een beperkt gebied uitproberen. Het is echter niet de bedoeling dat u de luchtzuiveraar geheel in gebruik neemt. Indien de producten, in overeenstemming met 8.5, retour komen met zichtbare schade, slijtage of gebruikssporen dan mag Yawi deze in rekening brengen door de schade te verminderen op het aankoopbedrag, in dat geval wordt alleen de restwaarde vergoed. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

8.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Yawi middels een ondubbelzinnige verklaring (per post, e-mail of telefoon) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Tevens kunt u dit doen door uw machine te retourneren met behulp van het retourformulier dat bijgevoegd zit bij uw levering. Indien u dit niet heeft ontvangen kunt u dit hier downloaden.

8.4. Wanneer u niet in het bezit bent van een retourformulier, kunt u zelf een schrijven toevoegen aan uw retourzending. Om uw aankoop te kunnen identificeren behoort uw verzoek tot herroeping in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
Daarnaast dient uw verzoek te worden voorzien van uw handtekening, de datum dat u het verzoek plaatst en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
U kunt uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht per e-mail, post of telefoon richten aan onze Helpdesk middels de volgende gegevens:
E-mail: 
Telefoonnummer: 

8.5. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht wordt u geacht de e-mail of brief tijdig te verzenden naar Yawi op de in artikel 8.4 vermeldde gegevens, in ieder geval voor de laatste dag dat uw herroepingsrecht vervalt. Na ontvangst van uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht ontvangt u van Yawi instructies over het retourneren van de goederen, indien deze niet zijn meegezonden. U dient het geleverde product binnen 14 dagen terug te sturen naar Yawi.
het referentienummer dat staat op het aankoopbewijs dat u heeft ontvangen.
uw volledige voor- & achternaam en postcode.

Levering
9.1. Uw bestelling zal worden voldaan op of omstreeks de verwachte leverdatum zoals aangegeven in de verzendbevestiging, tenzij er sprake is van overmacht (zoals beschreven in artikel 14). Indien er niet aan de verwachte leverdatum kan worden voldaan vanwege overmacht, zal er contact met u worden opgenomen over een aangepaste verwachte leverdatum.

9.2. De bezorging is afgerond na de bezorging van de producten op het door u verstrekte adres.

9.3. Vanaf het moment van bezorging draagt u de verantwoordelijkheid voor de producten.

9.4. Heeft u een verzoek ingediend bij Yawi om uw oude apparaat te recyclen, dan wordt u verzocht om het apparaat zodanig in te pakken dat het geschikt is voor verzending. Voeg hierbij een duidelijk zichtbaar en leesbaar label aan op de verpakking, met de tekst ‘Retour voor recycling’, onder vermelding van uw ordernummer. Yawi kan uw oude apparaat niet meer aan u retourneren nadat het opgehaald is voor recycling.

9.5. Bestellingen op de website worden alleen in België bezorgd. Verzending naar bepaalde gebieden kan langer duren dan aangegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yawi, via info@yawi-purifiers.com.

Prijs
10.1. De prijzen van de producten worden weergegeven op de website. Yawi neemt alle redelijke maatregelen om er zeker van te zijn dat de prijzen van de producten juist zijn op het moment van publicatie. Indien u desondanks een fout ontdekt in de prijzen van de producten die u heeft besteld, kunt u artikel 11.5 raadplegen voor de consequenties hiervan.

10.2. De prijzen van de producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Deze veranderingen hebben geen betrekking op uw bestelling, wanneer u reeds de verzendbevestiging van ons heeft ontvangen.

10.3. De prijs van een product is inclusief BTW (het huidige tarief en voor zover van toepassing). Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de datum van bezorging, zal Yawi het door u te betalen BTW bedrag aanpassen, tenzij u de producten reeds volledig heeft betaald voordat de wijziging van het BTW tarief van kracht wordt.

10.4. De prijs van een product als weergegeven op de website is exclusief verzendkosten. Bestellingen vanaf €25 worden gratis geleverd. Bestellingen die op werkdagen voor 12:00 uur worden geplaatst, worden de volgende werkdag geleverd. Hulpstukken en accessoires worden apart verzonden en worden binnen 2 werkdagen geleverd. Van tijd tot tijd hanteert Yawi een aangepaste levertijd, dit is met name het geval tijdens feestdagen of wegens andere incidenten.

10.5. De website bevat een aantal producten. Het is altijd mogelijk dat er, ondanks alle inspanningen, een aantal producten verkeerd geprijsd zijn. Indien Yawi een fout ontdekt in de prijs van de producten die u heeft besteld, zal Yawi u over deze onjuiste prijs informeren en krijgt u de keuze om door te gaan met de aankoop van het product tegen de juiste prijs of om uw aankoop te annuleren. Uw bestelling zal niet verwerkt worden tot uw instructies hierover zijn ontvangen. Indien het niet lukt om contact met u te leggen via de door u doorgegeven contactgegevens in het bestelproces, zal Yawi uw bestelling als geannuleerd beschouwen en u hierover schriftelijk informeren. Yawi maakt u er op attent dat er geen verplichting is om de producten aan u te leveren tegen een onjuiste (te lage) prijs, indien de verkeerde prijsstelling op een duidelijke en kenbare vergissing berust en u redelijkerwijs had moeten inzien dat de producten verkeerd geprijsd waren, ongeacht de fase van het bestelproces.

Betaling
11.1. Betaling kan geschieden met gebruikmaking van Bancontact, Mastercard, Visa, Maestro, American Express of Klarna.

11.2 Indien u consument bent, mag u niet in algemene voorwaarden worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de aankoopprijs. Wanneer u kiest voor vooruitbetaling op onze website, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

11.3 Bij betaling met creditcard wordt het bedrag ten laste van de kaart pas na levering afgeschreven (betaling achteraf). Bij betaling met Bancontact wordt het bedrag onmiddellijk bij bevestiging van de bestelling afgeschreven (vooruitbetaling).

11.4 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

11.5 Indien u als consument niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door ons bent gewezen op de te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke nalatigheidsintresten verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=

Aansprakelijkheid van Yawi indien u een zakelijke klant bent
Dit artikel 12 is alleen van toepassing indien u een zakelijke klant bent.

12.1. Yawi levert alleen producten voor intern gebruik voor uw onderneming en u gaat ermee akkoord dat u geen van de producten zult gebruiken voor doorverkoop, verhuur of ander zakelijk gebruik.

12.2. Niettegenstaande de aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, accepteert Yawi onder geen beding enige aansprakelijkheid die voorkomt of gerelateerd is aan een overeenkomst, inclusief nalatigheid, schending van een wettelijke bepaling, of op andere wijze gerelateerd aan de overeenkomst voor:
A. enige gederfde winst, gemiste verkopen, gemiste zakelijke activiteit of winst;
B. verlies of beschadiging van data, informatie of software;
C. verlies van zakelijke kansen;
D. verlies van voorziene besparingen;
E. verlies van goodwill; of
F. enig indirecte of verband houdende verliezen.

12.3. Met inachtneming van artikel 13.2 beperkt Yawi haar aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, tot maximaal de aankoopprijs van de producten.

12.4. Tenzij nadrukkelijk opgenomen in de voorwaarden geeft Yawi geen garantie en neemt zij geen verplichtingen op zich met betrekking tot de producten. Iedere garantie of conditie die op grond van wet, regeling of gewoonte van toepassing of geïncorporeerd zou kunnen zijn op/in deze overeenkomst wordt zoveel als wettelijk mogelijk uitgesloten. Yawi is niet verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor uw doeleneinden.

12.5. Indien Yawi niet voldoet aan deze voorwaarden, zal zij dit proberen te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet van verwacht hoeft te worden (bijvoorbeeld na een economische afweging door), is Yawi verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u ondervindt als direct gevolg van het schenden van deze voorwaarden door Yawi. Er is sprake van een direct gevolg indien er een duidelijk causaal verband tussen de schending en de schade bestaat.

Aansprakelijkheid van Yawi indien u een consument bent
Dit artikel 13 is alleen van toepassing indien u een consument bent
13.1. De Producten zijn slechts geschikt voor huiselijk of anderszins privé gebruik en u gaat ermee akkoord dat u geen van de producten zal gebruiken voor beroepsmatige doorverkoop, verhuur of enig ander zakelijk gebruik.

13.2. Yawi geeft alleen garantie op producten indien dit uitdrukkelijk is opgenomen in deze voorwaarden of wanneer deze wettelijk bepaald zijn, daarbuiten neemt Yawi geen verplichtingen op zich met betrekking tot de producten.

13.3. Indien Yawi niet voldoet aan deze voorwaarden, zal zij dit gebrek proberen te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet wordt verwacht (bijvoorbeeld na een economische afweging), is Yawi verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u ondervindt als direct gevolg van het schenden van deze voorwaarden. Een direct gevolg betekent een duidelijk causaal verband tussen de schending en de schade.

13.4. Voor zover wettelijk is toegestaan, beperkt Yawi haar aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, tot maximaal de aankoopprijs van de producten en accepteert Yawi geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

13.5. Bovenstaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

Overmacht
14.1. Yawi is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming of enige vertraging in de nakoming van de overeenkomst in geval van overmacht.

14.2. Onder overmacht is te verstaan iedere gebeurtenis waar Yawi redelijkerwijs geen invloed op heeft. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, wanprestatie of overmacht van de toeleveranciers van Yawi, stakingen of andere acties in de industrie door derde partijen, burgerlijke onrust, rellen, een invasie, een terroristische aanval of een dreiging daarvan, oorlog of dreiging of voorbereiding daarvan, brand, overstroming of enige andere natuurramp, een storing bij telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid van het gebruik van de noodzakelijke vervoermiddelen, maar andere situaties kunnen ook onder overmacht vallen.

14.3. Indien zich een situatie van overmacht zicht voordoet en dit gevolgen heeft voor de nakoming van de overeenkomst
A. zult u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd worden; en
B. zal de verplichting van Yawi uit de overeenkomst worden opgeschort en zal de tijd waarbinnen deze zal nagekomen verlengd worden voor de periode waarin de situatie van overmacht gevolgen heeft voor de bezorging van de producten. Yawi zal een nieuwe besteldatum met u overeenkomen wanneer de situatie van overmacht is geëindigd.

Communicatie tussen Yawi en u
15.1. Wanneer er in deze voorwaarden gerefereerd wordt naar schriftelijk, wordt hiermee ook via e-mail en andere elektronische communicatie.

15.2. Indien u een consument bent: A. kunt u zich voor het herroepen van de overeenkomst bij Yawi terecht via de in artikel 8.2 opgenomen adressen. Uw herroeping is van kracht vanaf het moment dat u uw e-mail of brief aan heeft verzonden aan Yawi. B. Indien u voor enige andere reden contact met ons op wil nemen, kunt u dit doen via e-mail of per post op info@yawi-purifiers.com of ([Yawi, Gentsestraat 46, 8530 Harelbeke. U kunt ook bellen met onze klantenservice op 056 70 10 46.

15.3. Indien Yawi contact met u op dient te nemen voor een schriftelijke kennisgeving zal dit via e-mail of per post geschieden, hiervoor worden de gegevens gebruikt die u bij uw bestelling heeft opgegeven.

15.4. Indien u een zakelijke klant bent:
A. dient elke kennisgeving in verband met de overeenkomst, van u aan Yawi, of van Yawi aan u, schriftelijk te geschieden. De schriftelijke kennisgeving zal persoonlijk overhandigd moeten worden, per post (dat de volgende werkdag bezorgd dient te worden) of per e-mail verzonden moeten worden of op de Yawi website geplaatst moeten worden, mits dit op het daarvoor bestemde kanaal gebeurt.
B. een schriftelijke kennisgeving wordt verondersteld te zijn ontvangen: bij persoonlijke overhandiging: op het moment dat het op ons (of uw) kantoor is geregistreerd, indien per post verzonden: uiterlijk op de tweede werkdag na het versturen van het poststuk, indien per e-mail verzonden: uiterlijk de eerste werkdag na het versturen van de e-mail en indien op onze website geplaatst: onmiddellijk, waarbij wordt aangetekend dat een kennisgeving van u aan ons alleen onmiddellijk is ontvangen indien deze kennisgeving tijdens een werkdag en tijdens kantooruren is geplaatst.

Andere belangrijke voorwaarden
16.1. Yawi behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Yawi en uzelf over te dragen naar een andere organisatie (binnen of buiten de Yawi onderneming). Dit heeft geen effect op uw verplichtingen zoals vermeldt in deze voorwaarden.

16.2. U mag uw rechten en verplichtingen op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 overdragen aan een derde, indien wij daar schriftelijk mee instemmen.

16.3. Een overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 is gesloten tussen Yawi en u. Anders dan op grond van artikel 16.1 en 16.2 kunnen geen andere personen of organisaties aanspraak maken op enige prestatie uit hoofde van deze overeenkomst.

16.4. Voor zover een rechter zou oordelen dat een onderdeel, artikel of lid van een artikel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven deze Voorwaarden voor het overige in stand. Wij komen hierbij overeen dat het niet-afdwingbare onderdeel van deze Voorwaarden zal worden vervangen door een juridisch toegestane bepaling die het doel en de geest van het vervallen onderdeel zo nauwkeurig mogelijk benadert.

16.5. Indien en voor zover wij er niet op aandringen dat u uw verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt, indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij onze rechten vertraagd inroepen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit evenmin dat u niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Indien wij geen beroep doen op een verzuim van uw kant, zullen wij dit enkel schriftelijk bevestigen. Een dergelijke schriftelijke kennisgeving betekent niet dat wij geen beroep zullen doen op een mogelijk later verzuim van u.

16.6. Deze overeenkomst is tot stand gekomen op basis van en wordt beheerst door Belgisch recht. Enig geschil dat voortkomt uit of verband houdt met deze overeenkomst dient exclusief te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

16.7. Indien enigerlei bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam, onjuist of ongeldig is of wordt, dan heeft dat geen invloed op de werkzaamheid en geldigheid van de andere bepalingen. Partijen komen overeen om de onwerkzame, ongeldige of strijdige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel het beste dient. Hetzelfde geldt in geval van omissie.

16.8. Yawi onderschrijft de richtlijnen van BeCommerce. De gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel heeft als doelstelling basisprincipes op te stellen die moeten worden nageleefd om de consument de nodige waarborgen te bieden, waardoor er een essentiële vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd tussen verkopers en kopers op het vlak van verkoop op afstand, met focus op e-commerce. De volledige richtlijnen van BeCommerce kunt u hier downloaden.

NLhttps://www.becommerce.be/web/image/6316

FR: https://www.becommerce.be/web/image/6311    

Promoties en kortingscodes

  1. Promoties op onze website zijn vaak van tijdelijke aard. Yawi behoudt zich het recht promoties te beëindigen wanneer zij dit als gepast ziet.
  2. Bij promoties die snel uitverkopen, kan het zijn dat het desbetreffende artikel uitverkocht is geraakt terwijl u toch de bestelling heeft voltooid. In dat geval kan Yawi niet garanderen dat het desbetreffende artikel nog nageleverd kan worden. Indien het artikel voor nader te bepalen periode uitverkocht zal blijven neemt Yawi contact met u op om dit aan te geven. Indien Yawi een passend alternatief hiervoor ziet, zal dit aanbod aan u gedaan worden.
  3. Kortingscodes zijn uitsluitend geldig bij online geplaatste bestellingen op de Yawi webshop. De termen kortingscode en actiecode worden door elkaar gebruikt, en in dit artikel refereren beiden naar een voordeel dat te verkrijgen is door het invoeren van een code op de Yawi webshop.
  4. Acties met kortingscodes gelden niet in combinatie met andere acties en/of kortingen.
  5. Actiecodes geven u op het moment van bestellen recht op korting op een nieuwe bestelling die u bij Yawi plaatst.
  6. Indien een kortingscode naar de mening van Yawi niet geldig is voor de geplaatste bestelling, behoudt Yawi zich het recht voor de bestelling te weigeren.
  7. Yawi behoudt zich het recht voor om bepaalde artikelen uit te sluiten van promoties, dat betekent dat er geen kortingscodes op deze producten kunnen worden toegepast.
  8. Kortingscodes zijn uitsluitend geldig voor bepaalde producten, zolang de voorraad strekt, en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.
  9. Per bestelling kan slechts één actiecode worden gebruikt.
  10. Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt de waarde van de korting die op die bestelling is toegepast evenredig over de goederen verdeeld. De actiekorting kan niet worden gebruikt voor vervangende artikelen: indien de aanbieding nog steeds loopt op het moment dat u een product retourneert, dient u een nieuwe bestelling te plaatsen en de oorspronkelijke kortingscode te gebruiken.
  11. Wordt een deel van de bestelling geretourneerd, dan wordt de waarde van de kortingscode evenredig over de goederen te worden verdeeld. Het bedrag in contanten dat hoger is dan deze waarde, verminderd met eventueel bij de oorspronkelijke bestelling in rekening gebrachte additionele kosten voor bezorging, cadeauverpakking of dergelijke, worden geretourneerd.
  12. Indien de aangekondigde actie bij eventueel retourneren niet langer van toepassing is op de bestelling, behoudt Yawi zich het recht de waarde van de aanbieding op de restitutie in mindering te brengen.
  13. Kortingscodes vertegenwoordigen geen geldwaarde en zijn niet verhandelbaar of inwisselbaar voor geld of anders.

Privacybeleid

  1. Yawi streeft ernaar uw privacy te beschermen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen daartoe. Hiervoor heeft Yawi een Privacybeleid opgesteld (hierna het “Privacybeleid”). Hierin is onder andere toegelicht welke persoonsgegevens Yawi verzamelt, en voor welke doeleinden dit gedaan wordt. Tevens bevat het Privacybeleid informatie met betrekking tot uw correctierecht en recht van verzet.
  2. Voor meer informatie verwijst Yawi naar het Privacybeleid. Dit Privacybeleid maakt onderdeel uit van deze Algemene Websitevoorwaarden.

Cookies

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Yawi verwijzen wij u naar het Yawi Cookiebeleid. Het Yawi cookiebeleid maakt onderdeel uit van deze Algemene Websitevoorwaarden.

Websites van derden

  1. Als onderdeel van onze service aan u kan Yawi naar eigen inzicht links aanbieden naar websites van derden, die door derden gebruikt en beheerd worden. Deze websites hebben hun eigen werkwijzen en voorwaarden voor het verzamelen van informatie.
  2. Yawi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop derden uw persoonsgegevens verwerken, evenals voor de inhoud van hun websites. Wij adviseren u om het privacy beleid van deze websites zorgvuldig door te lezen, waaronder websites die vanaf deze website geopend kunnen worden.

Aansprakelijkheid

  1. Yawi is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, of niet kunnen gebruiken, van de website en/of de inhoud daarvan. Dit is ook van toepassing op websites die op een of andere wijze met de Yawi website zijn verbonden, in het bijzonder door middel van hyperlinks. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor zowel directe en indirecte schade, en is van toepassing op zowel gebruik als het niet kunnen gebruiken van de website en de verbonden websites.
  2. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, als de schade het gevolg is van nalatigheid, opzet of grove schuld van Yawi.

Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op informatie die onderdeel zijn van de website, waaronder in ieder geval begrepen merkrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten en rechten op de onderliggende software, berusten te allen tijde bij ons of onze licentiegevers, tenzij anders vermeld.
  2. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de website op een wijze waardoor er inbreuk wordt gemaakt op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van Yawi.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene voorwaarden en op elke overeenkomst tussen u en Yawi en is Belgisch recht van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Enig geschil dat voortkomt uit of op welke wijze dan ook verband houdt met deze Algemene voorwaarden dient exclusief te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

Geschillencommissie

De Europese Commissie heeft een online platform voor de consument om buitengerechtelijke geschillen aan te geven. Dit kunt u vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt het platform gebruiken om geschillen met Yawi op te lossen.